Virike

Rekisteriseloste

Fysioterapia Virike
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/19990) 10 ja 24§

___________________________________


1 Rekisterinpitäjä

Fysioterapia Virike (1729607-5)
Raatimiehenkatu 22 lh 46
53100 Lappeenranta

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Arja Piironen
arja.piironen@virike.fi
p. 0400 578361
Raatimiehenkatu 22 lh 46
53100 Lappeenranta

3 Rekisterin nimi

Fysioterapia Virike henkilötietorekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri sisältää asiakkaan käynti-, hoito- ja tutkimustiedot, jotka rekisteröidään Diarium
asiakastietojärjestelmään. Sähköisistä potilastietojärjestelmistä on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma.
Henkilötietolain (523/99) mukaan on annettava tieto rekisteröidylle.
Henkilötietorekisteriä käytetään asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä
rekisterin pitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot ovat salassapidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvoillisuus. Henkilötietoja luovutetaan
vain asiakkaan omalla suostumuksella tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten.
Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tietoja kerääntyy myös terapeutin
suorittamien toimintojen mukaan.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jos rekisteröity tulee lääkärin lähetteellä, lähettäneelle lääkärille lähetetään palaute rekisteröidyn hoidosta.
Palaute pitää sisällään:

  • Rekisteröidyn nimi ja henkilötunnus
  • Alkutilanne / tulosyy
  • Terapeuttien toteuttamat tutkimukset
  • Diagnoosi
  • Fysioterapiasuunnitelma ja toteutus
  • Lopputilanne ja jatkosuunnitelma
  • Rekisteröidyn oman arvion omasta hyvinvoinnista ennen ja jälkeen palvelun

Tietoja voidaan luovuttaa Fysioterapia Virikkeessä rekisteröityneiden terapeuttien välillä, mikäli
hoitosuhde sitä edellyttää.

Tietojen luovutus perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaaatteet

A Manuaalinen aineisto

Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lukituissa arkistokaapeissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot on tallennettu palveluntarjoajan ylläpitämään tietokantaan. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri
sijaitsee, on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä palomuurein ja muin teknisin
toimenpitein. Fysioterapia Virikkeen henkilökunnalla ei ole käyttäjätunnuksia joilla tietoja voisi selata muualta
kuin ohjelman kautta. Jokaisesta lomakkeen avauksesta tallentuu tietokantaan merkintä siitä kuka katsoi
henkilön tietoja. Työntekijöiden käyttöoikeudet asiakasrekisteritietoihin on määritetty siinä laajuudessa kuin
työtehtävät sitä edellyttävät.

10 Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnön voi esittää
henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle.
Henkilötietojen tarkastaminen tapahtuu yhdessä terapeutin kanssa.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamisvaatimuksen voi
esittää henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai lähettää kirjallisena
rekisterin ylläpitäjälle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä Fysioterapia Virikkeen lähettästä tietoa yrityksen toiminnasta.
Lisäksi rekisteröity voi kieltää terapeuttia lähettämästä hänelle sähköpostia. Kieltäytymisen voi
ilmoittaa samalla kun antaa henkilötietonsa tai jälkikäteen henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai
ilmoittamalla kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.